Stanovy

Stanovy
Občianskeho združenia : DARTS CLUB ŠAĽA
Skrátene:DC ŠAĽA


1. Základné ustanovenia


Názov občianskeho združenia: DARTS CLUB ŠAĽA {ďalej len klub} je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb najmä v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.
Sídlo klubu : č.d. 676,Tešedíkovo, 92582


2. Ciele klubu

Členovia klubu sa združili a klub bude pre napĺňanie záujmov členov:
Organizovať športovú činnosť, najmä šípkový šport, a vytvárať pre ňu potrebné materiálne a tréningové podmienky, najmä pre členov klubu.Organizovať a realizovať prípravu a priebeh súťaží v šípkovom športe ako pre členov, tak aj pre priaznivcov tohto športu, širokú verejnosť a mládež.Vytvárať ekonomickú základňu pre plnenie svojich cieľov, vrátane vytvárania vlastných zdrojov, činnosťou súvisiacou so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu v súlade s platnými predpismi, a týmito stanovami.Spolupracovať s ostatnými tuzemskými a zahraničnými organizáciami tohto druhu, najmä výmenou skúseností, spoločnými akciami a ďalšími formami.Viesť svojich členov a sympatizantov k dodržiavaniu základných etických pravidiel a umožniť im širokú informovanosť v oblasti telesnej kultúry a športu a kultúry vôbec.Ďalšími formami svojej činnosti v rámci zákona napomáhať rozvoju verejného života, športu, kultúry, zdravia a to najmä organizačnou a osvetovou činnosťou.


3. Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi DC ŠAĽA iba na základe súhlasu zákonného zástupcu. Klub je právnickou osobou a do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.Členstvo v klube vzniká schválením členskej schôdze a zaplatením členského príspevku , ktorého výšku určí výkonný výbor. Výkonný výbor interným predpisom tiež upraví registráciu členov, členských preukazov a ďalšie náležitosti.


Členovia klubu majú právo najmä :

a/ byť volení a voliť orgány klubu,

b/ podieľať sa na činnosti klubu pri plnení jeho cieľov,

c/ využívať výhody členstva v klube pri jeho činnosti a na jednotlivých akciách klubu.

 Členovia klubu majú povinnosť najmä:

a/ podporovať plnenie cieľov klubu a nepoškodzovať jeho záujmy, meno a majetok,

b/ plniť uložené záväzky členskou schôdzou a výkonným výborom,

c/ riadne a včas platiť členský príspevok.f.

 Členstvo v klube zaniká: 

 a/ úmrtím fyzickej, alebo zánikom právnickej osoby, 

 b/ vystúpením a to dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi klubu o vystúpení, 

 c/ vylúčením výkonným výborom pre závažné porušenie týchto stanov, ak po predchádzajúcom upozornení nenastala zmena, alebo pre spáchanie trestného činu proti klubu, alebo inému členovi klubu, 

 d/ zrušení klubu.

4. Orgány klubu

A. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá pozostáva zo všetkých členov klubu a zvoláva sa najmenej 1x za rok, alebo pokiaľ o jej zvolanie požiada 1/3 členov klubu, poprípade výkonný výbor alebo jeho predseda.

B. Členská schôdza najmä: 

 a/ rozhoduje o zrušení klubu, v prípade zrqušenia aj o majetkovom vysporiadaní 

b/ rozhoduje o názve, sídle a symbole klubu, c/ rozhoduje o prijatí a zmenách stanov klubu, 

d/ volí členov výkonného výboru a predsedu klubu a členov revíznej komisie /revízora/, 

 e/ schvaľuje a prejednáva správu o hospodárení a majetku klubu, 

 f/ stanovuje hlavné smery činnosti klubu pre ďalšie obdobie 

C. K platnosti uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných za nadpolovičnej prítomnosti všetkých členov združenia, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak.

D. Výkonným orgánom členskej schôdze je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh klubu v období medzi jednotlivými členskými schôdzami. Rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú výlučne v právomoci členskej schôdze, pričom táto si môže vyhradiť rozhodnutie v ďalších otázkach.

E. Výkonný výbor má počet členov: 3. Predsedom výkonného výboru je Gabriel Kubovič, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom. 1.podpredsedu Peter Kacska ktorý 2.podpredsedu Martin Vicena

Počet členov výkonného výboru je vždy nepárny.

F. Výkonný výbor najmä: 

 a/ zabezpečuje plnenie uznesenia členskej schôdze, 

 b/ organizuje a riadi hospodársku činnosť klubu, 

 c/ pripravuje podklady pre členskú schôdzu, a to najmä k rozpočtu, hlavným smerom činnosti a pod. 

G.Výkonný výbor je uznášaniaschopný, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. K platnosti uznesenia výkonného výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných.

H. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda výkonného výboru, ktorý zároveň riadi výkonný výbor. Predsedu výkonného výboru a členov výkonného výboru volí členská schôdza občianskeho združenia na obdobie 3 rokov.

I. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. Má troch členov

J. Revízna komisia najmä: 

a/ kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenie na ich odstránenie, 

b/ kontroluje aj dodržiavanie stanov a interných predpisov klubu, 

c/ volí zo svojich členov predsedu revíznej komisie. 

 Funkciu revíznej komisie môže vykonávať aj jeden revízor, ktorý plní v plnom rozsahu   funkciu revíznej komisie


5. Zásady hospodárenia

Klub hospodári podľa rozpočtu, schváleného výkonným výborom a hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu, hmotným a nehmotným majetkom klubu. Zdrojmi majetku sú najmä : 

 a/ členské príspevky, 

 b/ dary od fyzických osôb, 

 c/ dotácie, granty a dary od právnických osôb.

Výnosy z majetku klubu a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov klubuV záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.Podrobné práva a povinnosti o hospodárení s majetkom a o dispozíciách s ním upraví interný predpis vydaný výkonným výborom v rámci vyššie uvedených zásad hospodárenia klubu.


6. Zrušenie združenia 


O zrušení združenia jeho zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najprv vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zrušenie združenia musí byť oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.Združenie sa môže zrušiť aj ostatnými spôsobmi podľa zákona.


7. záverečné ustanovenia

V prípravnej fáze činnosti klubu supluje činnosť členskej schôdze ustanovujúca schôdza klubu a činnosť výkonného výboru prípravný výbor.Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR - sekcia verejnej správy v Bratislave, Drieňova 22.Stanovy sú vyhotovené trojmo, z toho 1x pre klub a 2x pre MV SR.
Vytvorte si webové stránky zdarma!